FANAMBARANA OFISIALY FIROTSAHAN-KOFIDIANA

Homme d’Etat au service de l’intérêt général

FANAMBARANA OFISIALY
FIROTSAHAN-KOFIDIANA

Villa la franchise Ivandry - 7 juillet 2018

Ianareo havana, tapaka sy namana, olo manankaja nasaina tsy avahana tsy soritana.

Ianareo namana mpanao gazety,

Isika mpiara mikatroka ato anatin’ny Fikambanana « Antsika Madagasikara» izay misy antoko Politika sy Fikambanana maro.

Tompokolahy sy Tompokovavy

Raha vao miditra an’ity tokantrano manantantara ity dia velona avy hatrany ny fahatsiarovana ny Raiamandrenibe andrarezina izay tsy nikely soroka, nahafoy tena nanompo ny vahoaka sy ny tanindrazana. Tato no nisy dinika maro, adihevitra tsy tambo isaina izay niteraka fehinkevitra maro samihafa ho entina hanorenana Firenena vanona sy miadana ao anatin’ny filaminana.

Tato amin’ity trano Lapan’ny Fahamarinana ity tokoa no nitsiry ny Fampihavanana mba hampirindra ny Fiaraha monina eto amin’ity Nosindrazana Iombonantsika ity.

Tato amin’ity trano Lapan’ny fanoherana ny tsy rariny ity tokoa no nipoiran’ny Demokrasia tena izy teto Madagasikara ka nahafahan’ny Malagasy tsy ankanavaka na taiza na taiza nisy azy naneho ny heviny ankahalalahana.

Tato amin’ity trano Lapan’ny Fitiavantanindrazana ity no nahitàna Filoha tsy nitady hafa tsy ny « Soa Iombonana » ka nanaiky ampahatsorana ny fanesorana tsy ara-drariny teo aminy ny fahefana nomen’ny vahoaka azy mba hisorohana ny ady an-trano.

Tsy ary ho voatanisa eto daholo ny fanehoan’ny Président Professeur ZAFY Albert ny herimpo izay afo sy hazavana niredareda tao aminy. Ny azo ambara dia modely fakantahaka hoanay izy.

Ankehitriny, manana adidy izahay taizany, mpanaraka azy, fa isika rehetra tsara sitrapo ihany koa. Adidy masina hotanterihana amin’ny mpiray Tanindrazana. Lova sarobidy tsy holevona mandrakizay fa hotanterahina ho lovainjanaka, ho lovainjafy, ho lovainjafiafy. Izay no anisan’ ny hijoroako ampanetrentena hitarika ny fanatanterahana izany andraikitra lehibe izany mba tsy handraraka ilombiandoha sanatria, fa hiezaka hanatanteraka izany amin’ny fomba hentitra ao anatin’ny Fahamarinana sy fanajana ny Lalàna velona.

Ny voalohany amin’izany dia ny fanorenana ifotony sy ny fampihavanampirenena izay nimatimatesan’ny Président Professeur ZAFY Albert tamin’ny fahavelony. Izany indrindra no hitsangananay UNDD miaraka amin’ireo antoko sy fikambanana maro ao anatin’ny « Hetsika Fanorenana Ifotony » (HFI) hanehoana fa tsy mampilamina ny fifidianana atao ankamehana, tsy mifanaraka amin’ny marimaritra iraisan’ny ankolafinkery politika rehetra misy eto amin’ny Firenena.

Heverinay fa tokony hovaina aloha ny Lalàmpifidiana sy ny Lalàmpanorenana izay niteraka disadisa alohan’ny hirosoana amin’ny Fifidianana. Hatramin’izao tsy mbola misy rahateo ny fitoniana sy ny fandriampahalemana eto amintsika.

Niarahantsika naheno teo avokoa ny fitarainana sy fangatahan’ny Mpiray Tanindrazana avy any amin’ny Faritra.

Fantatro tsara ny fahoriana mianjady amin’ny vahoaka tsy ankanavaka, raha tsy hitanisa fotsiny hafa tsy ny :

  • Tsy fandriampahalemana
  • Fandrobana tanin’olona
  • Fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny fanomezana tombony ny vahiny
  • Tsindry hazolena isankarazany entina hanabotriana ny vahoaka madinika izay miaina ao anatin’ny Tebiteby sy ny Fahantrana mihalalimpaka ; ireo vahoaka tsy mandady harona izay mbola ivesaran’ny fanamparampahefana ataon’ny mpitondra isan’ambaratongany ;
  • Kolikoly amin’ny sehatra rehetra, hanjakan’ireo mihevitena ho tsy maty manota, misetrasetra miseho azy ireo ambon’ny Lalàna
  • Very tanteraka ny fitokisan’ny vahoaka ny Andrim-panjakana rehetra noheveriny hiaro azy, hany ka very hasina tanteraka ny fitantanana ara-panjakana
  • Ary ny fanamparampahefana ataon’ny Mpitondra isan’ambaratongany

Ny dati-mpifidianana anefa dia naroson’ireo Manampahefana ankehitriny izay tsy mihaino ny hevitrin’ny besinimaro ao anatin’ny ankolafy samihafa, ohatra ny HFI, ny K3F, ny FFKM, ny FIARAHAMONI-MPIRENENA. Tsy vitan’izany fa sady natao amin’ny fotoana fahavaratra ihany koa ! Mbola manambara ny fandikandalàna izay mahazatra azy ny Mpitondra antsika izany. Hanao amboletra izy ireo hiroso ihany amin’ny Fifidianana na dia tsy feno aza ny fepetra rehetra takian’ny Fifidianana mangarahara itokisan’ny Vahoaka manontolo.

Ataon’izy ireo takalonaina hitadiavana seza indray ny mpifidy, ohatry ny nanaovana fitaovana ny Mpitolona tery amin’ny Kianjan’ny 13 mai. Tsy azo ekena intsony ireo FITAKA mahazatra azy ireo, ka tsy maintsy omena safidy ny vahoaka mba hanajana ny Zony.

Noho ireo rehetra ireo, mahatsiaro manana adidy manokana aho. Manana adidy hitondra ny anjara birikiko amin’ny famerenana an’i Madagasikara amin’ny toerana tokony hisy azy marina, hahatonga azy ho firenena milamina, tony sy mandroso.

Mety tsy ho tomombana araky ny tokony ho izy ny fifidianana noho ireo antony efa voatanisa etsy ambony. Azo kihanina ny fotoana sy ny fomba hanatanterahana azy. Saingy amin’ny maha-mpandala ny Demokrasia ny tenako, dia tsy mandà ny hisian’ny fifidianana aho.

Koa noho izany, dia tapakevitra aho ary ambarako ampahibemaso etoana ho ren’ny olompirenena rehetra manerana ny Nosy fa izaho JEAN OMER BERIZIKY dia hirotsaka ho fidiana ho Filohampirenena amin’ny Fifidianana ho avy.

Ny Fanorenana Ifotony no ataoko laharampahamehana rehefa lany aho.

Midika izany fa ny rafi-pitantana eto Madagasikara dia tsy maintsy hovaina hifanaraka amin’ny hetahetan’ny maro sy ny maha Malagasy antsika.

Arak’izany dia hanolotra volavolan-dalàmpanorenana repoblikanina anankiroa hisafidianan’ny vahoaka izahay.

Ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fitondrana tsara tantana no ifotoran’izany rafitra izany.

Manome toky aho fa tsy hivadika na oviana na oviana amin’ny teny nomeko hifanaraka amin’ny hetahetan’ny vahoaka amin’ny alalan’ny Fampierana.

Isikimponitra hanorina Firenena matanjaka eo ambon’ny Vatolampim-pihavanana sy ny Kolotsaina maha Malagasy antsika ka ho sarotiny amin’ny Fiandrianampirenena       .

Hamerina ny Fitokisan’ny Vahoaka ny fitantanana azy ara-mpanjakana, hanaja sy hampanaja ny Lalàna antsakany sy andavany ka izay mihoapefy na kely na lehibe dia iharan’ny Lalàna.

Hamerina hoan’ny Fampandrosoana ny Tanindrazana ny Harempirenena nobaboina sy nangalarina nampiasaina hoan’ny tombotsoa manokana, na koa nafenina any ivelany.

Ampiharina tsy ampihambana ny Lalàna mikasika an’izay ka tsy asiana indrafo ireo nanararao-pahefana, nangoronkarena tsy ara-drariny ka nivadibelirano tamin’ny vahoaka……..

 

 

Savaranonando ihany izao fa hoavy ny fotoana hanolorako amin’ny vahoaka Malagasy manerana ny Nosy ny VINAM-PIARAHAMONINA sy PROGRAMANASA izay hotanterahiko.

Voafintimpitina amin’ireto TOKY 10 ireto io VINA io ka hozaraina amintsika eto.

Hitazona ny teny nomeko aho.

ANTSIKA MADAGASIKARA, ka adidiko, adidinao, adidintsika ny miahy sy mampandroso azy HIADANAN’NY Malagasy tsy vaky volo ka ho reharehantsika mianakavy

MISAOTRA TOMPOKOLAHY, MANKASITRAKA TOMPOKOVAVY

ANTSIKA MADAGASIKARA!

Madagascar a besoin de vous !

Rejoingnez-nous en renseignant vos coordonnées ici.