Toko 2: Hametraka fanjakana tan-dalàna

Manome toky aho fa hamerina amin’ny toerany ny tena tany tandalàna ka hanaja sy hampanaja ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Manome toky fa hanafoana ny kitranoantrano, ny fanavakavahana amin’ny endriny rehetra, ny fitadiavana tombontsoa manokana ary ny tsy maty manota. Hanao izay tratry ny heriko aho hanatontosan’ny andrim-panjakana rehetra ny adidiny ka hiasany hoan’ny vahoaka tsy misy fitanilàna na fiandaniana, ao anatin’ny fanajana ny fahamarinana sy ny fenitra demokratika ary ny zo sy fahalalahan’ny tsirairay. Izany no hatao dia mba hahatsapan’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny andraikiny, hananany fahamendrehana sy fankasitrahana eo ampananterahana ny asany. Araka izany dia ny ady amin’ny kolikoly amin’ny endriny rehetra no hifantohan’izany fanavaoazana ny fitantanana ny raharahampanjakana izany ka anisan’ny laharampahamehana voalohany ireto manaraka ireto :

  • Fitsinjarana ara-drariny ny tetibolam-pirenena eo amin’ny fitondrana foibe sy ny vondrom-baoaka itsinjaram-pahefana;
  • Famolavolana lalàna momba ny etika politika ;
  • Famolavolana fehezan-dalàmpifidianana ahafahana miroso amin’ny fifidianana malalaka sy mangarahara, manaja ny fitovian’ny riziky ny mpilatsaka ho fidiana amin’ny alalàn’ny famerana ny famerana ny vola ampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra ;
  • Famerenana ny maha-tompon’andraikitra voalohany ny sampan-draharaham-panjakana rehetra amin’ny asa sahaniny ;
  • fanatsarana ny karaman’ny mpiasam-panjakana hifanaraka amin’ny vidimpiainana ;
  • fifehezana hentitra ny fitantanana ny tsenam-panjakana;
  • fampiasana araka ny tokony ho izy ireo rafitra mpanara-maso ny asam-panjakana;
  • fanamaivanana sy fanafainganana ny fizotry ny fitsarana mahakasika ny ady amin’ny kolikoly;
  • fanaovantsonia ny didim-panjakana ho fampiharana ny lalàna momba ny Fitsarana Avo (Haute Cour de Justice)
  • fametrahana ny fitsarana mahaleo tena sy ireo rafitra fanaharaha-maso.

 

job_hanaja_ny_toky