Toko 5: Fanatsarana ny rehetra mahakasika ny fampianarana

Manome toky aho fa :

 

  • hanavao sy hanatsara ny rafi-pampianarana sy fanofanana ka hampifanaraka izany amin’ny filàn’ny firenena, hahafahan’ny zanaka malagasy tsy ankanavaka misitraka fahalalana amin’ny endriny rehetra ;
  • hosokafana indray sy hoaely ny sekoly fanofanana mpampianatra sy fampanofanana arakaasa;
  • hametraka politika mikasika ny fampivoarana ny vehivavy, ny tanora ary ny fanatanjahan-tena ;
  • handray antanana sy hampiroborobo ny fampianarana sy ny fampiofanana manokana ny manana fahasembanana ;
  • hanapariaka ny fampianarana mamaky teny sy manoratra.

 

job_hanaja_ny_toky