Latest Posts

JOB tany Antanifotsy : ‘’Tsy maintsy apetraka ny fahaleovatenan’ny fitsarana’’

JOB tany Antanifotsy : ‘’Tsy maintsy apetraka ny fahaleovatenan’ny fitsarana’’

Solotenan’ny mponina avy amin’ireo kaominina 14 ao Antanifotsy no nihaona tamin’i Jean-Omer Beriziky omaly.

Ampahatsorana no nandraisan’ny mponina azy ary nisy mihitsy ny nanomana tonokalo fohy hanentanana ny hifidianana an’i JOB.

Tsapa tamin’izany dinidinika ambany tafotrano izany ny hetahetan’ny mponina hiroso amin’ny tena fiovana. Nampitaraina ny maro mantsy ny kolikoly sy ny karaman’ny mpampianatra. Eo ihany koa ny olana sedrain’ny tontolo ambanivohitra.

Nanome toky i JOB fa ataony vaindohandraharaha ny ady amin’ny kolikoly ary ho faizina mafy ireo izay mihoa-pefy hoy izy. Nasiany tsindrimpeo manokana ny momba ny fitsarana.

‘’Tsy maintsy apetraka ny fahaleovatenan’ny fitsarana hoy izy. Ary tsy hisy intsony ny olona ambonin’ny lalàna, fa na mpitsara, na olontsotra, na iza na iza mandika lalàna, manao kolikoly dia tsy maintsy hiharan’ny lalàna.’’

Raha niresaka momba ny karaman’ny mpampianatra izy dia nampatsiahy fa efa tamin’izy Praiministra no nanao sosokevitra ny amin’ny tokony hametrahana marikarama tokana ho an’ny mpiasam-panjakana rehetra na ny “grille indiciaire unique”. Nanome toky izy fa tsy maintsy apetraka izany rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny tenany.

Raha nandray fitenena kosa i Raphael Jacob izay zanak’i Vakinankaratra, dia nampatsiahy ireo zava-bitan’i JOB fony izy Praiministra sy ny mampiavaka.

“Olona madio izy ary niady mafy tamin’izany kolikoly izany” hoy Raphael Jacob. “Zanaka tantsaha toa antsika izy ary nifofotra mafy tamin’ny fianarana ka lasa mpampianatra, masoivoho ary praiministra’’ hoy hatrany izy.

Hitohy androany any Betafo sy Antsirabe moa ny fitsidihin’i JOB ny Vakinankaratra.

JOB tany Toliary : mamin’Ankililoaky !

JOB tany Toliary : mamin’Ankililoaky !

Amin-kafaliana tanteraka no nandraisain’ny mponin’i Toliary an’i Jean Omer Beriziky. “Io babanay” no re raha nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina i JOB. Eraky ny lalana dia nikopatanana am-pitsikiana azy ny olona.

Tsy nahasakana azy ireo hihaino ny famelabelarana ny programan’asan’i JOB ny andro hariva. Nampatsiahivin’i JOB ny mponin’i Toliary fa mila olona madio ny fitantanana ny firenena ary mila olona vonona hanompo vahoaka marina tokoa. Sahy nijoro rahateo momba izany fahadiovany sy fahamarinany izany i JOB amin’ny maha-mpanara-dia ny Professeur Zafy azy.

Manoloana ny fiparitahana sy ny fampiasam-bola be amin’izao fotoan’ny fampielezan-kevitra izao dia nanambara i JOB fa ‘’fampielezan-kevitra no atao fa tsy fampielezambola na t-shirt. Fampielezana hevitra tsara hahafahana mividy t-shirt’’.

Mbola namafisiny izany raha nihaona tamin’ny mponin’Ankililoaky izy ary nanentanany manokana ny mponina mba hifidy ankitsimpo.

‘’Raha misy manome vola na t-shirt anareo dia raiso satria anareo ihany ireny no averiny aminareo. Aoka kosa anefa tsy ho izay kely raisinareo no hamitahan’ny tananareo anareo’’ hoy izy.

Tsiahivina fa faritra mpamokatra vary Ankililoaky nefa misedra fasahiranana ankehitriny. Ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra indrindra no isan’ny laharam-pahamehan’i JOB.

‘’Tsy maintsy hatosika ho tonga mpandraharaha ny tambanivohitra ka ampiana izy ireo amin’ny teknikam-pamokarana’’ hoy izy. Anisan’izany ohatra ny teknikam-pambolembary hahazoana vokatra 11t isaky ny hektara.

Fanintelony izao no nitsidihan’i JOB an’Ankililoaky. Ary isaky ny nandalo tany an-toerana izy dia nijery manokana ny mponina tao foana. Izay indrindra no hankamamian’ny mponin’Ankililoaky azy ka nanomezan’ny mponina toky ny hifidianany azy.

‘’Ny fitiavanao anay Baba no apolinay aminao. Koa matokisa ianao fa tsy maintsy handany anao Ankililoaky’’ hoy ny solotenan’ny mponina tamin’i JOB.

Izy rahateo no kandidà voalohany nitsidika an’Ankililoaky.

Fampivoarana ny tontolo ambanivohitra: omena lanjany indray ireo sompitr’i Madagasikara

Fampivoarana ny tontolo ambanivohitra: omena lanjany indray ireo sompitr’i Madagasikara

Vina fampivoarana ny toe-karena, manomboka amin’ny tontolo ambanivohitra izay ifotoran’ny toe-karena eto Madagasikara no nozarain’i Jean-Omer Beriziky tamin’ny vahoaka Malagasy isak’ireo fitsidiham-paritra tanterahany.

Ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny fandriampahalemana araka izany no isan’ny lohan’ny laharampahamehana. Nambaran’i JOB ary fa tokony manarina sy manorina isika. Fanorenana rafi-pamokarana efa simba toy ny lakandrano ohatra na koa fanokafana lakandrano vaovao.

‘’Omena lanjany lehibe ireo toerana mpamokatra vary izay lasa sompitra toy ny tany Alaotra’’ hoy izy.

Ho fampivoarana ny tontolo ambanivohitra araka izany dia omena tany ireo tanora tsy manana izany. Betsaka tokoa mantsy ireo tany tsy voavoly, tsy voatrandraka ka azo atao tsara ny manitatra ny tany azo vokarina. Tsy maintsy misy fepetra anefa izany fanomezana tany izany. Ohatra hoe raha omena tany izy ka tsy mahavokatra afaka roa taona, dia hiverina amin’ny fanjakana ny tany. Ambonin’izay, tsy azony hamidy iny tany iny. Rehefa ampian’ny fanjakana izy ka mahavokatra dia mandoa vidiny mirary dia mirary amin’nny fanjakana ho sandan’ny tany izay zary fananany.

Olana iray goavana anefa ny resaka fananantany izay fototry ny olana sy miteraka disadisa.

Nambaran’i Jean-Omer Beriziky fa tsy maintsy ovaina ny rafi-piaraha-monina izay hita fa marisarisa sy tsy mety intsony. Ovaina koa ny rafi-pitantanana mba hampahomby ny vina-pitantanana sy fampandrosoana.

“Midika izany fa tsy maintsy atao ny mampifanaraka ny rafi-piaraha-monina sy rafi-pitantanana” hoy izy. Tsy maintsy havaozina sy arahi-maso ny topo izay miandraikitra ny fananantany ary tsy maintsy atao izay hahafahan’ireo miasa ara-dalàna fa tsy amin’ny alalàn’ny kolikoly raha ny heviny.

“Ny fanarahan-dalàna no voalohany atao ary tsy maintsy hosaziana araka ny heloka vitany izay tsy manara-dalàna” hoy ny kandidà laharana 19.

Notsiahiviny fa misy ilay fananantany ara-drazana eto amintsika izay azo ampifanarahana tsara amin’ny lalàna misy. Tsy maintsy atao araka izany ny fandrindrana miainga amin’ny dinam-piaraha-monina izay miaraka amin’ny fanovana ilay rafitra.

Nohamafisiny fa “tsy maintsy asiana lalàna mifehy ny Fihavanana mba tsy ho ataon’ny olon-dratsy fialokalofana fa mba tena ho hery lehibe eo amin’ny fiaraha-monina.”

Nihaona tamin’ny vahoakan’Antsiranana moa i JOB omaly 28 septambra ary hitodi-doha ho any Mandritsara kosa izy androany.

 

Hametraka tahiry iombonana ho an’ny marefo i JOB.

Hametraka tahiry iombonana ho an’ny marefo i JOB.

Nitohy tany Ampanefena sy Vohémar ny fihaonan’ny kandidà laharana 19 JOB amin’ireo mpikamba amin’ny Antsika Madagasikara tany amin’ny faritra SAVA.

Ankoatra ny olana mikasika ny fandriampahalemana sy ny halatra lavanila dia isan’ny hiandrasan’ny mponina vahaolana fatratra ihany koa ny lafiny fitsaboana. Ho an’ny sarababembahoaka tokoa mantsy dia lafo ny saran’ny fitsaboana ka be no tsy mahatakatra izany.

Mijery manokana izay lafiny sosialy izay indrindra ny fandaharan’asan’i Jean-Omer Beriziky. Sarobidy ho azy tokoa mantsy ny soa iombonana. Noho izany dia heveriny fa tokony hisitraka izany avokoa ny rehetra. Izay indrindra no nilazany fa haveriny ho maimaimpoana ny fitsaboana eny amin’ireo hopitalim-panjakana.

‘’Sarotra anefa ny hiteny fa omena maimaimpoana ny fanafody. Ho atao mirary araka izay tratra kosa  izany, indrindra ho an’ireo sokajin’olona marefo’’ hoy i JOB. ‘’Tsy maintsy apetraka ihany koa ny tahiry iombonana ho an’ny marefo hahafahana mitsinjo ireo Mpiray Tanindrazana tena sahirana’’ hoy hatrany izy.

Voaresaka nandritra ny fifanakalozan-kevitra ihany koa ny olana manodidina ny fampianarana, indrindra ny karaman’ny mpampianatra. Nambaran’i JOB araka izany fa efa nanokanany fehinkevitra lehibe ny lafiny fampianarana ao anatin’ny fandaharan’asany. Anisan’izany ohatra ny fanofanana ireo mpampianatra FRAM ho tonga mpiasam-panjakana afaka hizara fahalalana feno sy ampy ho an’ny mpianatra. Fomba iray hamahana izany olan’ny karama izany koa ny fametrahana ny ‘’grille indiciaire unique’’ ho an’ny mpiasam-panjakana rehetra.

 

Mangataka ny fiarovan’ny mpitandro filaminana ny mpamboly

Mangataka ny fiarovan’ny mpitandro filaminana ny mpamboly

Nasehon’ny mponin’Antalaha omaly tolakandro ny fanohanany ny zanaky ny faritra SAVA. Tomefy olona tokoa ny cercle chinois tao Antalaha nandray ny kandidà Jean-Omer Beriziky. Na vavy na lahy, na tanora na efa raiamandreny dia liana tamin’ny famelabelaran-kevitra nataony avokoa.

Toy ny tamin’ireo faritra sy tanana maro nandalovany dia anisan’ny nifantohan’ny resaka ny lafiny fandriam-pahalemana, indrindra ny manodidina ny halatra lavanila. Fangatahan’ny mponina ny mba hiarovan’ny fanjakana ny seha-pihariana lavanila. Tafiditra ao anatin’izany ny fampiasana ireo mpitandro filaminana amin’ny fiarovana ireo voly lavanila sy ireo mpamboly. Izay hoy izy ireo no hanakanana ny halatra lavanila sy ny fitsaram-bahoaka.

Mikasika izay fandriam-pahalemana izay indrindra dia mbola noamafisin’i JOB fa tsy maintsy misy fifampidinihina amin’ny fokonolona, ny raiamandreny sy ny hery velona rehetra.

Tsy tokony ho tompony mangataka atiny ny vahoaka” hoy izy. “Miainga eny ifotony ny vahaolana ary tsy maintsy ifampierana izay atao” hoy hatrany i JOB. Efa izay rahateo ny fomba fitantanana heverin’ny Antsika Madagasikara apetraka. Araka izany, heveriny fa vanimpotoana tokony andraisana sy hanomezan-danja ny hevitry ny olona efa mahafantatra tsara ny fihariana ny atrikasa momba ny lavanila izay fanao any amin’ny faritra SAVA isan-taona. “Eo no fotoana tsara indrindra handraisana ny hevitr’ireo tena mpiantsehatra eo amin’ny fihariana lavanila” hoy hatrany.

Tsy nihemotra manoloana ireo fanontaniana maro i JOB ary efa hariva ny andro vao nisaraka tamin’ny mponin’Antalaha izy.

Hifanome fotoana amin’ny mponina ao Ampanefena sy Vohémar kosa izy androany.

 

Boriboritany faha-enina: ny fananana tanora vanona no antoky ny fandrosoan’ny firenena.

Boriboritany faha-enina: ny fananana tanora vanona no antoky ny fandrosoan’ny firenena.

Ny sabotsy 22 septambra no nanomboka ny fifaninana baolina kitra ho an’ireo tanora ao amin’ny boriboritany faha-enina. Lalao izay karakarain’ny Antsika Madagasikara, tarihin’i Jean-Omer Beriziky.

Ny tanjona dia ny famporisihina ny tanora hanana fialamboly madio.

‘’Zava-dehibe ny fanampiana ny tanora amin’ny fananana fialam-boly madio mba hialany amin’ny fakam-panahin’ny asa ratsy sy ny zava-mahadomelina’’ hoy JOB. ‘

Be tokoa mantsy ny tanora no zary mirona amin’ny fialamboly tsy mendrika, indrindra amin’ny fotoam-pialantsasatra toy izao. Izy ireo anefa no ho tompon’ny ampitso ka miankina betsaka amin’ny fitondran-tenan’izy ireo ny ho avin’ny firenena.

“Ny fananana tanora vanona no antoky ny fahazoana firenena mandroso” hoy hatrany i Jean-Omer Beriziky.

Heverina ny hanitatra ny hetsika ho an’ny tanora amin’ny toerana maro.

 

SAVA: hojerena ny fomba hahafahan’ny mpamboly mioty ny lavanila matoy ivelan’ny fotoam-pihotazana

SAVA: hojerena ny fomba hahafahan’ny mpamboly mioty ny lavanila matoy ivelan’ny fotoam-pihotazana

Tao Sambava ny 20 septambra ary tao Andapa omaly 21 septambra no nanombohan’i Jean-Omer Beriziky ny fitsidiham-paritra tany SAVA. Dinikasa niaraka tamin’ireo mpikambana Antsika Madagasikara no notanterahana tamin’izany.

Nitohy tamin’ny fihaonana tamin’ny solotenan’ny mponina izany avy eo. Toy ny ny fanaony dia nihaino ny olana sy ny hetahetan’ny mponina izy tamin’izany ary namaly ny fanontaniana rehetra nipetraka taminy. Ankitsimpo sy amim-pitsikiana hatrany no namalian’i JOB ny fanontaniana rehetra nipetraka taminy, eny fa na dia ireo fanontaniana mifono fiantsiana sy faniratsirana avy amin’antokon’olona sasany aza.

Ny olana manodidina ny lavanila no tena nampitaraina ny olona. Eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana. Misy ifandraisany ihany anefa ireo teboka roa ireo raha ny faritra SAVA manokana no resahana. Nivoitra tamin’iny fifampidinihana ary fa hojerena ny fomba hahafahan’ireo mpamboly mioty ny lavanila efa matoy na mbola tsy misokatra aza ny fotoam-pihotazana.

“Tsy omena alàlana fotsiny amin’izao anefa izy ireo fa tsy maintsy asiana fanaraha-maso entitra izany fihotazana izany. Ny tanjona dia ny hampihenana ny halatra lavanila eny ifotony izay miteraka fatiantoka ho an’ireo mpamboly sy mampirongatra ny tsy fandriampahalemana” hoy i JOB.

 

Manao antso avo amin’ny mponin’Antananarivo ny Antsika Madagasikara mba hifarimbona amin’ny fametrahana afisy

Manao antso avo amin’ny mponin’Antananarivo ny Antsika Madagasikara mba hifarimbona amin’ny fametrahana afisy

Nandritra ny valandresaka hoan’ny mpanao gazety no nanambaran’i Elia Ravelomanantsoa, talen’ny fampielezan-kevitr’i Jean Omer Beriziky fa tsy tokony hisy ny tombo sy ala amin’ny fampiharana ny fitsipi-pifehezana eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Miendrika herisetra ankolaka tokoa mantsy ny fanesorana ireo sary famantarana lehibe nisy ny sarin’I Jean Omer Beriziky. Nanao antso avo amin’ireo mpifaninana rehetra izy ny amin’ny tokony hanajana ny soatoavina Malagasy.

Ankoatra izay dia namafisiny fa liam-pihavanana ny vovonana Antsika Madagasikara tarihin’i JOB.

“Ny faniriana dia ny mba ho fifaninana masina, hendry sy hahafahan’ny vahoaka misafidy ankitsimpo no ho tanterahana amin’ity taona ity” hoy ny talen’ny fampielezan-kevitra.

Nanao antso avo hoan’ny vahoaka eto Antananarivo ihany koa izy ny mba hifanomeza-tanana amin’ny fametrahana ireny afisy ireny.

“Rehefa tsy omen’ny olona ihany ny panneau-ny dia mino izahay fa mba misy tia sy vonona hanaraka anay ka hifanome tanana, ametraka ireny afisy ireny eny amin’ny lavarangana, eny amin’ny varavarankelin’ny tsirairay” hoy izy.

 

Mila fitoniana sy fifanajana ny fanatanterahana adidy masina toy ny fifidianana

Mila fitoniana sy fifanajana ny fanatanterahana adidy masina toy ny fifidianana

Manoloan’ny mizana tsindrian’ila mihatra amin’ny kandidà laharana 19 amin’ny fifidianana Jean-Omer Beriziky dia nijoro ny birao politikan’ny vovonana Antsika Madagasikara. Raha tsiahivina mantsy dia noteren’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ho esorina ireo sary lehibe fampahafantarana azy teto Antananarivo. Toe-javatra izay heverin’ny biraon’ny Antsika Madagasikara fa mety hiteraka ahiahy sy mety hampisy disadisa. Maro mantsy ireo kandidà hafa no nampiasa ihany koa izany sary lehibe izany saingy toa tsy voakitika.

“Miditra anaty vanimpotoana lehibe eo amin’ny tantaram-pirenena isika izao ary hanatanteraka adidy masina. Mila fitoniana sy fifanajana ny fanatanterahana izany” hoy JOB raha nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly 18 septambra. Izay indrindra no hanaovany antso avo amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. “Tsara ny hisian’ny fitovian-jo eo amin’ny kandidà” hoy ihany izy.

Nanamafy Ramatoa Elia Ravelomanantsoa, talen’ny Fampielezankevitry ny kandidà JOB fa tokony ho fifaninana masina, Hendry ary hahafahan’ny vahoaka misafidy ankitsimpo no tanterahana. “Olon-dehibe ny kandidà atolotray. Mampalahelo anefa fa tsy ankiera, tsy ankilaza fa nivadihan’ny tompon’ny orinasa I-mada ankitsirano ny fifanarahana natao” hoy izy.

Manoloan’ny endrika herisetra sy tombo sy ala miseho dia hametraka fitarainana eny anivon’ny CENI ny vovonana Antsika Madagasikara mba hisian’ny fitovian-jon’ny kandidà.

 

Ifanadiana sy Mananjary : tomefy olona ny famelabelaran-kevitra nataon’i JOB #19

Ifanadiana sy Mananjary : tomefy olona ny famelabelaran-kevitra nataon’i JOB #19

Nitohy tany Mananjary sy ifanadiana ny fihaonan’i Jean-Omer Beriziky JOB #19 tamin’ireo komity mpanohana ao amin’ny Antsika Madagasikara sy ny mponina.

Tomefy olona na ny tao anatin’ny efitrano nanaovany ny famelabelaran-keviny na ny tany ivelany. Liana avokoa na lahy na vavy, na tanora na efa zokiolo. Tao Mananjary dia niharihary ho maro an’isa ireo andriambavilanitra tonga nihaino azy.

Teboka efatra lehibe no nifantohan’ny famelaberany. Voalohany amin’izany ny famerenana amin’ny laoniny ny fahefam-panjakana. Voakasik’izany ny fanafoanana ny kolikoly izay tena mamparefo izany fahefam-panjakana izany. Eo ihany koa ny fanomezana asa ny tanora amin’ny alalàn’ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny famerenana ny fanabeazana ara-kalitao hoan’ny rehetra ary ny famerenana ny fandriampahalemana.

« Tsy maintsy atao izay hananan’ny zanaka Malagasy rehetra fahalalana mitovy ka tsy hisy intsony ny hahazo tombony kokoa ny hafa » hoy izy. « Tsy misy hafa tsy ny famerenana ny fanabeazana ho maimaimpoana eny amin’ny sekolimpanjakana no hahatrarana izany tanjona  izany » hoy hatrany i Jean Omer Beriziky.