Latest Posts

Atsimo Atsinanana : Firenena andalam-pahaverezana no tsy mifototra amin’ny kolotsainy sy ny soatoaviny

Atsimo Atsinanana : Firenena andalam-pahaverezana no tsy mifototra amin’ny kolotsainy sy ny soatoaviny

Nitsidika ireo raiamandreny ara-drazan’ny foko Antesaka, Rabakara, Zaramanampy, Sahavoay, Zafisoro, Zarafagnilia, Tevato ny Kandidà Jean-Omer Beriziky ny alakamisy 13 septambra maraina teo. Dinidinika ambany tafotrano nahafahany nifanakalo hevitra tamin’ireto raiamandreny ireto ary nilazany fa « mavesa-danja ny fiverenana amin’ny soatoavina Malagasy. Satria ny firenena tsy mitofotra amin’ny kolotsainy sy ny soatoaviny dia firenena an-dalampahaverezana » hoy izy.

Ankehitriny tokoa mantsy, efa mihavery ny hasin’ny soatoavina Malagasy. Vitsy ihany koa no mbola manaja sy mitana izany. Hany ka zary toa tsy misy fototra hifikarana intsony ny Malagasy ka mirona amin’ny lalankafa.

Ny tsodrano hono zava-mahery ka nomen’ireto Raimandreny ara-drazana tsodrano ho tafita soa amin’ny tanjona kendrena i JOB taorian’ny dinika.

Ny tolakandro kosa dia nihaona tamin’ny komity avy amin’ny vovonana Antsika Madagasikara tao Manakara i JOB. Hafatra mafonja nampitainy tamin’izany ny hanentanan’ny vovonana ny olompirenena hanefa ny adidiny.

 

“Manokatra lalana ho an’ny fanaparam-pahefana sy ny alabato ny olompirenena tsy mampihatra ny zony hifidy” hoy izy.

 

Atsimo Atsinanana: sazy henjana no hampiharina amin’izay mihoa-pefy

Atsimo Atsinanana: sazy henjana no hampiharina amin’izay mihoa-pefy

Mitohy hatrany ny fanatonan’i Jean-Omer Beriziky ny vahoaka. Taorian’i Fianarantsoa dia nitodi-doha nakany Atsimo Atsinanana izy ary nihaona tamin’ny tompon’andraikitry ny komity miandraikitra ny distrikan’i Vangaindrano, Midongy sy Befotaka ny talata 11 septambra. Ny alarobia 12 septambra kosa izy no nitafa tamin’ny mponina tao Vangaindrano sy Farafangana. Ary satria fatra-panaja ny soatoavina Malagasy izy dia namangy ireo raiamandreny ara-drazana Telo Troky ary nitafa tamin’izy ireo. Maro tamin’izy ireo ihany koa no nanatrika ny famelabelaran-kevitra nataony.

Toy ny fanaony isaky ny mitety faritra dia nampahafantatra ny momba azy izy, ary namelabelatra ny fandaharanasany. Tetsy andanin’izay dia niantso ny Mpiray Tanindrazana rehetra mba ho samy tomponandraikitra i JOB ka nanentana azy ireo handray andraikitra amin’ny fampandrosoana ity Firenena iaraha-manana ity. « Voalohany amin’izany fandraisana andraikitra izany ny fandehanana mifidy » hoy izy, « ary indrindra indrindra mba hahay hisafidy, ka tsy ho voafitakin’ny tanana rehefa mandatsa-bato mba tsy hanenenana toy ny efa nisy teo hatrizay. »

Misy hatrany ny fifanankalozan-kevitra ataony amin’ireo vahoaka manatrika azy. Tsy misalasala rahateo koa ireto farany manadihady sy maka toky ary manolotra ny soson-kevitra hialàna amin’ny olana minjady amin’ny Malagasy indrindra fa ny ara-tsosialy.

Olana roa lehibe no tena sedrain’ny mponina any Atsimo Atsinanana. Toy ny faritra rehetra eto Madagasikara dia misedra olana mikasika ny fandriampahalemana ny any.

“Tsy maintsy apetraka ho lalàna ny fehim-pihavanana. Io no hifanarahan’ny rehetra ka hamaritra ny sazy hampiharina amin’izay rehetra mihoa-pefy. Sazy henjana no hampiharina amin’izany” hoy ny kandidà laharana 19.

Ankoatra izay dia ataony ho vaindohan-draharaha ny ady amin’ny kolikoly ka ho saziana amin’ny fomba hentitra ihany koa izay tratra rehetra. Izay mantsy no hany fomba hahafahana mamerina ny hasina sy ny fahefam-panjakana.

Fa olana hafa sedrain’ny faritra Atsimo Atsinanana ihany koa ny faharatsian’ny lalana izay mampanano sarotra ny fivoahan’ny vokatra. Ohatra amin’izany ny lalampirenena 12A mampitohy an’i Vangaindrano sy Taolagnaro. Efa tafiditra tao anatin’ny fandaharan’asa tokony notanterahina amin’ny anefa ny fanamboarana iny lalana iny. Ny FED andiany fahafolo, famatsiambola avy amin’ny Vondrona Eoropeanina izay niadian’i JOB mafy ny mba hahazoan’i Madagasikara azy indray no tokony nanatanterahana izany asa izany.

“Averina indray ny fanomezana fitaovana fanaoavana asa vaventy hoan’ny distrika hahafahany manamboatra lalana” hoy JOB. “Tsy ho vita mora sy vetivety anefa izany asa izany saingy tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto ka ho jerena ny fomba rehetra hahafahana manao izany” hoy hatrany izy. “Efa endrika iray hisehoan’ny fitsinjaram-pahefana tena izy rahateo koa izay”

Aorian’i Vangaindrano sy Farafangana dia hitohy any Vohipeno izao fanatonana ny vahoaka izao.

JOB tao Fianarantsoa: tsy hisy fandrosoana raha tsy misy fandriampahalemana

JOB tao Fianarantsoa: tsy hisy fandrosoana raha tsy misy fandriampahalemana

Nihaona tamin’ny solotenan’ny mponin’i Lalangina sy Fianarantsoa i Jean-Omer Beriziky nanomboka tamin’ny alatsinainy 10 septambra teo. Anisan’ireo nihaona taminy tamin’izany ny tanora sy ny mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny teraky ny faritanin’Antsiranana (FITEFA) ao Fianarantsoa.

“Apetraka ho laharam-pahamehana ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ka hatosika ho tonga mpandraharaha matanjaka ireo tambanivohitra ary omena lanja manokana amin’izany ny tanora sy ny vehivavy” hoy JOB nandritra ireo fihaonana nifanesy.

Paikady hirosoana amin’izany ohatra ny fanarenana ireo fotodrafitrasa efa simba toy ny lakandrano. Hisy ihany koa fanamboarana fotodrafitrasa vaovao araka izay ilàna azy.

Ankoatra izay, dia hoentanina sy hofanina amin’ny fampiasana ny teknikam-pamokarana vaovao ireo tantsaha mba hahazoana vokatra bebe kokoa. Fa olana iray sedrain’ny tantsaha ankehitriny koa ny fahasarotan’ny fahazoana findramam-bola izay zary lasa sakana amin’ny fampiroboroboana ny fiharian’izy ireo.

“Ny tantsaha no singa lehibe indrindra afaka mampandroso an’i Madagasikara. Ambony loatra anefa ny tahan’ny zanabola takiana amin’izy ireo ka tsy hahafahany mampivelatra ny asa fihariany” hoy JOB. “Mila ampianarina manao tahiry noho izany ny tantsaha ka hapariaka isaky ny kaominina ny tahirimbola, mba hahafahan’izy ireo mindrana sy mampiasa vola hahatonga azy ho mpandraharaha” hoy hatrany izy nanazava ny ampahany amin’ny vina Antsika Madagasikara heveriny ho apetraka. “Tsy maintsy havaozina ihany koa ny lalàna mahakasika ny fananan-tany mba hanamorana ny fahazoan’ny tanora izany”.

Raha tiana ho matihanina anefa ny tantsaha Malagasy dia tsy maintsy sokafana indray ny sekolim-pihofanana ho an’ny teknisianina. Izy ireo no hiasa eny amin’ny tontolo ambanivohitra mba hanampy ny tantsaha, hanatsarana sy hampitomboina ny vokatra ho azo. Hampanarahana teknikam-piompiana manara-penitra ihany koa ny mpiompy.

Ireo fepetra rehetra ireo no vinaina hampiroborobo ny tontolo ambanivohitra. Saingy tsy ho tanteraka izany rehetra izany raha tsy misy ny fandriampahalemana. “Tsarovy fa tsy hisy fandrosoana vanona raha tsy misy fandriampahalemana. Atao laharam-pahamehana voalohany amin’ny laharam-pahamehana rehetra noho izany ny fandriampahalemana sy ny filaminana” hoy i Jean-Omer Beriziky raha nitafa tamin’ny solotenan’ny mponina tao Fianarantsoa.  Hampandraisina andraikitra avokoa ny hery vvelona rehetra, ka ho lohalaharana amin’izany ny mpitandro ny filaminana, ampian’ny fokonolona sy ireo manam-pahaizana manokana ara-tsosialy sy ara-piarahamonina ary ireo raiamandreny ara-drazana sy ara-panahy.

 

Mahamasina: miantso ny tompon’andraikitra handray ny andraikiny i JOB

Mahamasina: miantso ny tompon’andraikitra handray ny andraikiny i JOB

Tonga nankahery ireo naratra sy naneho ny fiaraha-miory tamin’ny fianakaviana manamanjo noho ny fifanosehana teny Mahamasina ny alahady 9 septambra lasa teo i Jean-Omer Beriziky.

“Fitiavan-tanindrazana no nanosika ny Malagasy hirodorodo hijery ny lalao baolina kitra ho fanohanana ny Barea. Indrisy fa nolalovan-drahona izany” hoy izy.

Nisy tamin’ireo Mpiray Tanindrazana anefa no nilahatra vao mangiran-dratsy mihitsy.
Raha tsiahivina, mialohan’ny lalao baolina kitra nifanandrinan’ny ekipam-pirenena Malagasy sy ny avy any Senegal dia vaky ny vavahadin’i Mahamasina ka maro no nifanosika, hany ka be ireo voahitsaky ny hafa ary naratra mafy. Nisy ihany koa ny namoy ny ainy.

“Toky efa nomena ny fanatrehana ny lalao ho fanohanana ny Barea. Saingy manoloan’ny fahoriana sy ny voina mianjady amin’ny Mpiray Tanindrazana dia zava-dehibe ihany koa ny fanotronana azy ireo” hoy i JOB. “Na teo aza anefa iny tranga nampalahelo iny dia mendrika ho arahabaina ihany ny Barea noho ny ezaka nataony ho fiarovana ny voninahi-pirenena. Mamporisika azy ireo hatrany amin’ny fanandratana avo ny fanevam-pirenena”, hoy hatrany izy.

Ankoatra izay dia manao antso avo amin’ny tompon’andraikitraaraka izany i JOB mba hijery ny fomba hisorohana ny fiverenan’ny loza toy izao.

Vonona handray anjara amin’ny sata mikasika ny fitondrantena mendrika i JOB, kandidà laharana 19.

Vonona handray anjara amin’ny sata mikasika ny fitondrantena mendrika i JOB, kandidà laharana 19.

Porofon’ny fahavononan’ny kandidà tsirairay hanana fitondrantena mendrika, indrindra ao anatin’ny vanimpotoan’ny fifidianana ny fanekena ny sata mikasika ny fitondrantena mendrika na ny “Charte de bonne conduite et d’intégrité”. Io sata io no mamaritra ny fihetsika sy fiteny tokony hananan’ny kandidà tsirairay sy ireo mpomba azy mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana. Nihaona tamin’ny mpikambana ao amin’ny komity mpanomana izany sata izany ny kandidà laharana 19, Jean-Omer Beriziky ny 4 septambra lasa teo. Tamin’izany no nanambaran’i JOB ny fahavononany tanteraka handray anjara sy hanao sonia ity sata ity.

Tsiahivina fa efa nisy sahady ny tanoran’ny Antsika Madagasikara niharan’ny herisetra avy amina andian-jatovo mpomba ny kandidà hafa andro vitsy lasa izay tany Antsirabe.

“Mba tsy hiverenan’izany indrindra no hanekeko hanao sonia ity sata ity satria adidy masina ny firotsahan-kofidiana fa tsy sanatria adin’ny tsy manampahendrena” hoy i Jean-Omer Beriziky. “Manentana antsika rehetra koa haneho fahendrena manoloan’ny fandrangitana mety ho ataon’ny hafa” hoy i JOB nanao antso avo amin’ireo mpomba azy.

Marihina fa mbola eo ampandrafetana ity sata ity ny komity ankehitriny. Komity izay ahitana ny CFM sy ny fiaraha-monimpirenena ary fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana maro. Heverin’izy ireo ho any amin’ny faramparan’ny volana septambra any no afaka hanao sonia izany ireo kandidà.

 

 JOB sy ny Filoha Lefitry ny CFM
JOB sy ny Filoha Lefitry ny CFM
Naneho ny fanohanany ny BAREA i JOB

Naneho ny fanohanany ny BAREA i JOB

T-shirts miisa 450 no natolotr’i Jean-Omer Beriziky hoan’ny klioban’ny mpanohana ny BAREA ny alahady 02 septambra lasa teo. Fomba iray izao hanehoan’i JOB fa miray fo tanteraka amin’ny ekipam-pirenena izy. Mpankafy fanatanjahantena rahateo izy.

“Ny baolina kitra aloha no atosika amin’ity indray mandeha ity satria hiatrika lalao iraisam-pirenena goavana ny ekipantsika” hoy izy. Mbola ho avy araka izany ny anjaran’ny taranja hafa. Nanamafy moa izy fa tsy maintsy ho avy hanotrona ny BAREA amin’ny 9 septambra izao etsy Mahamasina.

Amin’ny maha-mpanabe azy dia mifanerasera hatrany amin’ny tanora i Jean-Omer Beriziky. Zava-dehibe ho azy araka izany ny fanohanana ny sehatra izay afaka manampy ny tanora mba hivelatra kokoa eo amin’ny fiainana. Tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asan’i JOB rahateo ny fampivoarana ny tontolon’ny fanatanjahantena. “Io mantsy no fanoitra hahafahan’ny tanora miala amin’ny zava-mahadomelina” hoy hatrany i Jean-Omer Beriziky.

Jean Omer Beriziky tetsy Andavamamba : aza amidy ny fanahinao!

Jean Omer Beriziky tetsy Andavamamba : aza amidy ny fanahinao!

Nihaona tamin’ireo mpomba azy i Jean-Omer Beriziky omaly tetsy amin’ny Live Hotel Andavamamba. Feno hipoka ny trano ary tsapa fa liana sy mangetaheta tokoa izany fanovana kasain’i JOB apetraka izany ny vahoaka marobe nanatrika tao.

Nandritra izany fihaonana izany no nanambaran’i JOB fa tsotra sy mazava ny lalana hahatongavana amin’ny fampandrosoana satria miainga amin’ny fanorenana sy fanarenana any ifotony mihitsy izany. Ny asa rehetra hotanterahina amin’izany dia iombonan’ny daholobe ao anatin’ny fanajana ny soatoavina maha-Malagasy, ny firaisan-kina ary ny fanajana ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Izany indrindra rahateo no hafatra nomeny ny vahoaka, nandritra ny fandalovany tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny sabotsy 25 aogositra teo, ary mbola noamafisiny omaly.

Nanao antso avo ihany koa i JOB ny amin’ny tokony hanefain’ny tsirairay ny adidiny amin’ny fifidianana. “Adidy masina izany hoy izy ka mahaiza mifidy. Ny olona ilain’ny firenena dia olona vonona sy vanona, mahay mitantana amin’ny lafiny rehetra ary vonona koa hanatanteraka ny fampandrosoana izay katsahina eto amin’ity firenena ity.”

Manoloana ny finiavan’ny sasany hanaparitaka vola etsy sy eroa dia tsotra ny hafatra napetrak’i JOB: “raiso ihany ny vola fa aza amidy ny fanahinao”.

Notsahivin’Atoa Beriziky nandritra ny famelabelarana nataony ny zava-nisy teto amin’ny firenena ka nahatonga an’i Madagasikara ho isan’ireo tany mahantra indrindra ankehitriny. Voateny tamin’izany ny olana eo amin’ny fitantanana ny raharaha sy ny volam-panjakana, ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana, ny gaboraraka isan-karazany sy ny maro tsy voatanisa. Ireny rehetra ireny no nahatonga ny vahoaka toa very fanahy mbola velona ary tsy matoky intsony ny mpitondra fanjakana izay tsy mijery marina ny tena tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenana.

Hentitra Atoa Beriziky raha nilaza fa hoataony vaindohan-draharahany ny ady amin’ireny fahalovana rehetra ireny, “mba tsy hisy intsony ny tsimatimanota, ka fanjakana tena hatokisan’ny vahoaka no hapetraka”. Fanjakana tena tsara tantana amin’ny lafiny rehetra ary manana ny fiandrianany manoloana izay mety ho fitsabahan’ny hafa no tanjona tiana apetraka.

Raha namarana ny teniny Atoa Beriziky dia nomarihiny fa “tsy hamidy, tsy hatakalo, tsy omena , tsy hampindramina an’iza n’iza ity tanintsika ity. Antsika rehetra I Madagasikara hoy izy, ka isika rehetra ihany no afaka mampandroso azy mba hahatonga azy ho tany maha te-honina sy tany ho irin’olona manomboka izao”.

Nandritra ity fihaonana tao amin’ny Live Hotel ity dia nandray sy nihaino ireo hetahetan’ny vahoaka ihany koa i JOB. Novaliany avokoa izay fanontaniana napetraka taminy ary nanome toky izy fa hanao izay tratry ny heriny hamahana izay olan’ny mpiara-belona izay.

Namontana : Manohy ny fanabeazana ny olompirenena manodidina ny fanadiovana i JOB

Namontana : Manohy ny fanabeazana ny olompirenena manodidina ny fanadiovana i JOB

Mitohy ny fanabezana olompirenena ataon’i Jean-Omer Beriziky ka mbola manodidina ny fanadiovana hatrany no hanaovany izany. Androany dia teny Namontana sy ny tsenan’Anosibe no nanatanterahan’i JOB sy ireo mpiara-miasa aminy izany fanentanana ny mponina hoamin’ny fanadiovana izany.

« Ilaina ny fifanomeza-tanan’ny rehetra mba hampadio ny tanana » hoy izy. Zary lasa fahazaran’ny olona mantsy ny manary fako etsy sy eroa. Noho izany, ampanetre-tena no nanapahan’i JOB hevitra fa hifanantona amin’ny mponina eny amin’ireo tanàna hita fa tena be fako miandrona. Nandray hangady sy harona izy ary nanentana ny mponina teo amin’ny manodidina hifanome tanana aminy.

Tsotra ny hafatra tiana ampitaina amin’izao fihetsika izao: “tsy tokony hatsipy eny rehetra eny ny fako fa atao amin’ny harona voatokana ary hariana eny amin’ny toerana natokana ho amin’izany”. “Heveriko fa izay fahazarana izay aloha no mila averina indray eo amin’ny mpiara-belona” hoy hatrany izy.

Araka ny efa nampanantenaina dia hitohy any amin’ireo tanàna maro ivelan’Antananarivo ny hetsika.

FISINTOMANA MPANDRAHARAHA: FANAJANA NY TENY NOMENA

FISINTOMANA MPANDRAHARAHA: FANAJANA NY TENY NOMENA

FISINTOMANA MPANDRAHARAHA: FANAJANA NY TENY NOMENA

 

20% -n’ny mponina afaka miasa no hanana asa mendrika amin’ny 2023 raha 9% monja izany ankehitriny. Hahatratra 600$ isan’olona ny harinkarena ary hitombo 25% ny fahefa-mividin’ny Malagasy. Ireo raha fehezina no vina Antsika Madagasikara aroson’i Jean-Omer Beriziky. Izay no heveriny fa hahafahana miala amin’ny ngejan’ny fahantrana ka miroso amin’ny fandrosoana. Tsy nofinofy akory izao vina izao fa azo tanterahana tsara.

Hanatsarana ny tanjona anefa, dia tsy maintsy miroso amin’ny fanovana aradrafitra, fanovana politika, sosialy ary fanovana ara-toekarena. Anisan’ny fanovana ara-toekarena heverin’i JOB fa tsy maintsy tanterahana ohatra ny fametrahana tontolon’ny fandraharahana manintona hoan’ny mpandraharaha sy mpampiasa vola.Eo koa ny fametrahana programa nasionaly ho fanohanana ny fandrosoan’ny sehatra napetraka ho laharampahamehana. Ireo tanjona sy vina ireo dia naroson’i Jean-Omer Beriziky nandritry ny dinika ara-toekarena iiraisam-pirenena otanterahana tetsy amin’ny CCI Ivato androany.

Ny tapany faharoa tamin’izany dinika izany dia nifantoka tamin’ny fepetra takiana hisintomana ny mpandraharaha iraisam-pirenena. Hoan’i Jean-Omer Beriziky dia fepetra voalohany ny fanajana ny toky omena. Laharampahamehana amin’izany ny fanajana ny voarakitry ny fifanarahana momba ny fiarovana ny fampiasambola. Io mantsy hoy izy no hany hahazoana ny fitokisan’ireo mpandraharaha ka hahazoantsika mandresy lahatra azy hampiasa ny volany eto amintsika.

Hozaraina amin’ny fotoana mahamety azy moa ny andinindinin’ny programa ara-toekaren’I Jean-Omer Beriziky.

LAHATENIN’ANDRIAMATOA JEAN-OMER BERIZIKY DINIKA ARA-TOEKARENA IRAISAM-PIRENENA 17 AOGOSITRA 2018

 

NANATITRA NY ANTONTA-TARATASY FIROTSAHAN-KOFIDIANY I JOB

NANATITRA NY ANTONTA-TARATASY FIROTSAHAN-KOFIDIANY I JOB

Nametraka ny antonta-taratasy manambara ny firotsahany hofidiana teny amin’ny Fitsaràna Avo momba ny Lalàmpanorenana androany tolakandro tamin’ny 2ora sy sasany i Jean-Omer Beriziky. Tamim-pitsikiana sy fahatsorana efa fahafantarana azy no nanateran’i JOB izany antonta-taratsy izany. Nanotrona azy tamin’izany ireo mpikambana maro ao amin’ny vovonana Antsika Madagasikara.

Taorian’izay dia nitafa tamin’ny mpanao gazety i JOB ary nanazava fohy ny momba ny laharam-pahamehany. Isan’izany ny fanafoanana ny tsimatimanota sy ny fijerena akaiky ny momba ny tontolon’ny fampianarana. Eo ihany koa ny fiahiana ny tanora sy fanamorana ny fahazoan’izy ireo tany. Izy ireo tokoa mantsy no ho avin’ny firenena. Rariny araka izany raha atosika izy ireo amin’ny fihariana.