Latest Posts

Fanadioavana : nandraoka fako i JOB

Fanadioavana : nandraoka fako i JOB

Fako atsipy eny amin’ny arabe, lakandrano tsentsin’ny fako sy potitsakafo, dabapako feno hipoka, harona plastika etsy sy eroa. Izany no fahita manerana an’Iarivo. Manoloana izany dia nirotsaka antsehatra i Jean-Omer Beriziky ka nandraoka fako tetsy Andavamamba. Eny mantsy, mifanolobodirindrina amin’ny toeramponenana ny zaoridira ary mifanao atsimo sy avaratra amin’ny toerampiasan’ny tanora sahirana nefa miezaka ny mivoitra ihany koa. Ireo tanora izay voatery mifoka ny rivotra maimbo aterak’ireo fako ireo. Ny tanjon’izao asa fanadiovana izao hoy JOB dia ny hanentanana ny mponina mba hanadio sy hikolokolo ny manodidina azy. Tsy ampy mantsy ny fanadiovana. Tsy maintsy tandrovana ihany koa izany fahadioavana izany.

Tsotra ny hafatr’i JOB : rehefa tsy mandoto dia efa manadio. Ary anjaran’ny tsirairay ny mikolokolo sy manao izay hampadio ny manodidina azy akaiky.

Tsy Andavamamba irery anefa no misedra io olana amin’ny fako io. Noho izany, dia ho tohizana amin’ny faritra maro eto andrenivohitra izao hetsika izao.

JOB TANY AVARATRA : HANOMPO FA TSY HO TOMPOINA

JOB TANY AVARATRA : HANOMPO FA TSY HO TOMPOINA

Nitodidoha nianavaratra indray i Jean-Omer Beriziky, nanohy ny fampahafantarana iroe toky folo omeny ny mpifidy. Mampikony, Antsohihy, Ambilobe no isan’ny notsidihiny tamin’izany. Namafisiny nandritra izany fihaonana tamin’ny solotenan’ny mponina izany ary fa fanompoana Tanindrazana ny fitantanan-draharahampanjakana.

Manoloana ny fianaky ny tsy fandriampahalemana sy ny fanararaotampahefana isantsokajiny, dia nanome toky izy fa hanafoana ny tsy maty manota. Hanao izay tratry ny heriny koa izy hamongorana ny tsy fandriampahelamana. Ny hany fomba hahatrarana izany dia ny famerenana ny amin’ny laonina ny fahefam-panjakana. Nanome toky ihany koa izy fa hanatanteraka fifidianana lalàmpanorenana izay hahafahan’ny vahoaka misafidy izay rafitra heveriny fa tena mety aminy. Teo ampamaranana dia nanentana hatrany ny vahoaka hifidy i Jean-Omer Beriziky satria zo sy adidy izany.